VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB WWW.JZSHOP.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) upravují vztah mezi poskytovatelem a objednatelem při poskytování služeb spočívajících v umožnění využívat řešení elektronických obchodů (e-shopů) poskytovatele a souvisejících služeb poskytovatele služeb (dále jen „služby“ nebo také „služba“). Rozsah služeb poskytovaných objednateli je určen plánem služeb sjednaným v příslušné smlouvě mezi poskytovatelem a objednatelem.

1.2. Objednatel prohlašuje, že tyto VOP obdržel, byl s nimi seznámen před uzavřením smlouvy s poskytovatelem, vyjadřuje svůj souhlas se zněním VOP a v plném rozsahu je akceptuje okamžikem odeslání objednávky ostré verze služeb.

1.3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).

1.4. Aktuální znění těchto VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele http://www.jzshop.cz/obchodni-podminky.

1.5 Vymezení základních pojmů pro účely smlouvy a těchto VOP:

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem je uzavřena splněním všech níže uvedených podmínek:

2.2 Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem se považuje za účinnou splněním všech níže uvedených podmínek:

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1 Poskytovatel je povinen provádět neustálý dohled nezbytný ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných pro řádný chod služby, které jsou však plánované a ohlášené. O přerušení služby poskytovatel informuje objednatele umístěním krátké zprávy v administraci e-shopu.

3.2 Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, ušlý zisk či jakoukoli jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která by mohla vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. Objednatele bere na vědomí, že poskytovatel není povinen provádět zálohy dat objednatele.

3.3 V případě nedostupnosti služby prokazatelně úmyslně zaviněné poskytovatelem, která je v součtu za kalendářní měsíc delší než 24 hodin, je objednatel oprávněn požadovat vrácení části smluvní ceny ve výši odpovídající poměru celkové době nedostupnosti služby takto zaviněné poskytovatelem k částce zaplacené smluvní ceny objednatelem za službu v daném měsíci. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v následujícím vyúčtování služeb. Toto ustanovení se výslovně nevztahuje na nutné odstávky vzhledem k aktualizaci či potřebným zásahům nutných k řádnému fungování služby, které jsou předem ohlášeny v administraci e-shopu, nebo odstávky služby při náhlých havarijních situacích nezpůsobených úmyslným jednáním poskytovatele.

3.4 V případě, že poskytovatel zjistí nebo má důvodné podezření z porušování závazných právních předpisů, má právo službu dočasně pozastavit nebo zcela zrušit bez nároku na vrácení jakékoli části smluvní ceny. Poskytovatel je oprávněn v takovém případě od smlouvy odstoupit a současně požadovat smluvní cenu až do doby ukončení smluvního vztahu s objednatelem. Toto ustanovení se nedotýká práva poskytovatele na náhradu způsobené újmy v plném rozsahu.

3.5 Poskytovatel je výhradním vlastníkem zdrojových kódů všech elektronických obchodů provozovaných prostřednictvím systému poskytovatele. Na tyto zdrojové kódy, jejich jednotlivé části a celý systém poskytovatele se vztahují autorská práva dle příslušných právních předpisů. Poskytovatel zůstává výhradním vlastníkem veškerých práv k předmětům duševního vlastnictví a know-how, která budou případně inkorporována do dokumentace předané objednateli dle smlouvy. Na objednatele zároveň, s výjimkou užití výslovně specifikovaného v těchto VOP, nepřechází žádné vlastnické právo, licence ani právo užití těchto práv k předmětům duševního vlastnictví ani know-how.

3.6 Veškerá dokumentace, data a jiné informace předané objednateli poskytovatelem nesmí být objednatelem použity pro jiný účel než provoz a údržbu internetového obchodu objednatele prostřednictvím systému poskytovatele, případně účel, k jakému byly objednateli výslovně předány. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí být tato dokumentace rozmnožována či zpřístupňována jakékoli třetí osobě. Veškerá dokumentace zůstává majetkem poskytovatele a objednatel je povinen ji poskytovateli na základě jeho výzvy vrátit ve všech exemplářích a případných kopiích.

3.7 Poskytovatel odpovídá za obsah uvedený v internetovém obchodu objednatele provozovaném prostřednictvím služeb poskytovatele pouze v zákonném rozsahu. Poskytovatel neodpovídá za správnost či pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Poskytovatel není povinen provádět kontrolu údajů objednatele ani zboží či služeb nabízených na e-shopu objednatele. Poskytovatel je oprávněn jakkoli zasáhnout do obsahu internetového obchodu provozovaného prostřednictvím služeb poskytovatele za účelem odstranění obsahu, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy. Objednatel se zavazuje nahradit v plném rozsahu jakoukoli přímo či nepřímo související újmu způsobenou poskytovateli s obsahem zveřejněním objednatelem, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy.

3.8 Poskytovatel neodpovídá za programové chyby a případné škody, které vzniknou vložením vlastních kódů do aplikace objednatelem nebo třetími osobami a/nebo jsou instalovány ze strany objednatele nebo třetích osob.

3.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo k přístupu k osobním údajům zákazníků objednatele souvisejícímu se zajištěním správného chodu internetového obchodu objednatele.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1 Objednatel se zavazuje platit smluvní cenu řádně a včas.

4.2 V případě prodlení s úhradou jakékoli platby, poskytovatel upozorní objednatele tak, že objednateli odešle výzvu k uhrazení dlužné částky. V případě neuhrazení dlužné částky si poskytovatel vyhrazuje právo k úplnému pozastavení poskytování služeb (včetně provozování internetového obchodu), a to do doby uhrazení dlužné částky. Internetový obchod objednatele může poskytovatel pozastavit kdykoli po uplynutí řádného termínu splatnosti.

4.2 Objednatel se zavazuje k dodržování veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, VOP a příslušných právních předpisů, zejména pak autorských práv poskytovatele.

4.3 Objednatel odpovídá za veškerý obsah a data zveřejněná na e-shopu objednatele a umístěná na serveru poskytovatele. Objednatel se zavazuje nevyužívat službu pro šíření obsahu v rozporu s příslušnými právním předpisy České republiky nebo dobrými mravy.

4.4 Objednatel není oprávněn využívání e-mailové schránky poskytované službou jzshop.cz, která je součástí dodávky elektronického obchodu, k šíření nevyžádaných obchodních sdělení nebo podvodných e-mailů, které by příjemce obtěžovali.

4.5 Objednatel se zavazuje nevyužívat služby poskytované jzshop.cz takovým způsobem, který by (i) vedl k porušením práv poskytovatele a/nebo třetích osob; a/nebo (ii) měl za následek znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání serveru této služby.

4.6 Objednatel souhlasí s umístěním odkazu v zápatí svého e-shopu na webové stránky poskytovatele ve znění “Vytvořil JZShop.cz | Tvorba a pronájem eshopů”. Odstranění tohoto odkazu je možné na vyžádání za podmínek určených poskytovatelem a pouze v grafické šabloně na míru.

4.7 Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o případných poruchách či výpadcích služby nebo jakýchkoli vadách, a to na email podpora@jzstudio.cz.

4.8 Objednatel uhrazením zálohové faktury, výzvy k úhradě nebo faktury dává souhlas s tím, že si řádně vyzkoušel administraci testovací verze e-shopu a je obeznámen se všemi funkcemi e-shopu a možnostmi nastavení, které systém jzshop.cz nabízí. Po zakoupení ostré verze objednatel nemá právo na reklamaci funkcí systému a dožadovat se okamžité nápravy v případě, že objednatel vyžaduje funkce, které systém nenabízí.

4.9 Objednatel může požádat poskytovatele o registraci doménového jména 2. řádu. Objednatel pro tyto účely poskytne poskytovateli potřebné a pravdivé údaje. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s cenou registračního poplatku před objednáním domény a zavazuje se hradit poskytovateli registrační a jiné poplatky spojené s provozem domény.

4.10 Objednatel je povinen chránit přihlašovací údaje před zneužitím třetí stranou, a to zejména do administrace systému a do jednotlivých emailových schránek. Z tohoto důvodu je objednatel povinen zvolit dostatečně silná hesla. Za škodu způsobenou odcizením přihlašovacích údajů nebo jiným zneužitím poskytovatel neodpovídá.

4.11 Objednatel je povinen ve vztahu ke svým zákazníkům zajišťovat plnění všech povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zákazníků nesmí objednatel poskytovat třetím stranám v rozporu s příslušnými právním předpisy .

4.12 Objednatel není oprávněn provádět jakékoliv změny zdrojového kódy, jejich kopírování, analýzu, nesmí nad rámec běžného užívání přistupovat ke zdrojovému kódu ani ho zpřístupňovat třetím osobám.

4.13 Objednatel není oprávněn kopírovat či jakkoliv rozmnožovat dodanou službu, resp. systém a jeho součásti, dále je nesmí jakkoli nabízet, pronajímat, podnajímat či jakkoli jinak poskytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu poskytovatele.

4.14 Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek poskytovatelem spojených s provozováním služby www.jzshop.cz. Ze zasílání nabídek se objednatel může kdykoliv odhlásit.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1 Pokud se během poskytování služeb dle smlouvy projeví vada služeb, objednatel musí podat poskytovateli neprodleně písemnou zprávu o takové situaci s popisem předmětné vady, jejími projevy a způsobem jejího zjištění. Po řádném oznámení vady musí poskytovatel vadu odstranit, požaduje-li to objednatel, ve lhůtě dohodnuté s objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a kapacitním možnostem poskytovatele. V případě, že vada vznikla z důvodů výlučně přičitatelných poskytovateli a není vyloučena odpovědnost poskytovatele dle článku 5.3 VOP, bude vada odstraněna na náklady poskytovatele. V ostatních případech bude odstraněna na náklady objednatele. Obvykle bude vada odstraněna opravou funkčnosti služby. Pokud bude vada obtížně odstranitelná, přičemž zároveň nebude bránit bezpečnému a spolehlivému provozu služby, může poskytovatel napravit vadu poskytnutím slevy ze smluvní ceny, a to ve výši odpovídající hodnotě vady, nejvýše však pět procent (5 %) smluvní ceny dle příslušné smlouvy. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není objednatel oprávněn provést opravu vady sám, ani prostřednictvím třetí osoby.

5.2 Objednatel musí poskytovateli bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady.

5.3 Poskytovatel není odpovědný za následující vady:

(i) vady vzniklé v důsledku neodborného užívání či nastavení služby objednatelem nebo jakoukoli jinou třetí osobou;

(ii) vady vzniklé z příčin ležících mimo vlastní službu;

(iii) vady způsobené použitím věcí či informací předaných objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl poskytovatel s vynaložením přiměřené péče odhalit;

(iv) vady vzniklé v důsledku nedbalosti nebo jiného nevhodného jednání objednatele, jeho zaměstnanců či jakýchkoli třetích osob.

5.4 Pokud poskytovatel po řádně učiněné reklamaci vady při následné vyhodnocení žádnou vadu nezjistí, bude objednatel povinen nahradit poskytovateli veškeré náklady a výdaje vynaložené do této doby poskytovatelem v souvislosti s reklamovanou vadou. Jestliže se zjistí, že za vadu není poskytovatel odpovědný, objednatel bude povinen poskytovateli uhradit veškeré vynaložené náklady a výlohy spojené s odstraňováním vady.

6. ZPŮSOB ÚHRADY SLUŽEB

6.1 Dobu trvání smlouvy a provoz služby je možné sjednat na délku 1 měsíc, 3 měsíce nebo 12 měsíců. Tato doba rovněž odpovídá délce zúčtovacího období. Sjednaná doba trvání smlouvy je uvedena ve smlouvě, přičemž tato doba se automaticky opakovaně prodlužuje o stejnou dobu, na jakou byla původně smlouva sjednána, pokud jedna smluvní strana výslovně neoznámí druhé smluvní straně, že trvá na ukončení smlouvy. Takové oznámení bude zasíláno elektronicky e-mailem nejpozději 14 dní před uplynutím doby trvání smlouvy.

6.2 Smluvní cena je hrazena objednatelem na základě výzvy k úhradě, která je zaslána elektronicky e-mailem objednateli před započetím poskytování sjednaných služeb na základě smlouvy, příp. před prodloužením doby trvání smlouvy.

6.3 Po uhrazení výzvy k úhradě je objednateli vystaven daňový doklad, který je zaslán elektronickou poštou.

6.4 V případě, že objednatel neuhradí výzvu k úhradě ve stanoveném termínu, bude objednateli zaslána elektronicky e-mailem opakovaná výzva k úhradě s varováním o možné deaktivaci služby.

6.5 Neuhrazením opakované výzvy k úhradě má poskytovatel právo na omezení a/nebo pozastavení služby do doby uhrazení. Po uplynutí lhůty 30 dnů je poskytovatel oprávněn odstranit veškerá data spojená s provozováním služby objednatele, a to bez provedení jakékoli zálohy a bez nároku na obnovení či vydání dat objednatele. Po uplynutí lhůty 30 dnů od splatnosti smluvní ceny či její části může poskytovatel ukončit smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem odstoupením od smlouvy.

6.6 V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoli splatné smluvní ceny či její části :

(i) poskytovatel bude oprávněn požadovat po objednateli a objednatel bude povinen zaplatit poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení; a/nebo

(ii) poskytovatel bude oprávněn pozastavit plnění smlouvy, dokud nebude příslušná neuhrazená platba zaplacena, přičemž v takovém případě bude objednatel povinen nahradit poskytovateli veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé poskytovateli; a/nebo

(iii) pokud objednatel nezaplatí smluvní cenu nebo jakoukoli její část ani do 30 dní po lhůtě splatnosti, bude poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným objednateli. V takovém případě bude objednatel povinen nahradit poskytovateli veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé poskytovateli.

6.7 Smluvní strany souhlasí se zasíláním daňových dokladů, výzev k úhradě, zálohových faktur a veškeré další komunikace výhradně elektronicky, a to na e-mail udaný druhou smluvní stranou v objednávkovém formuláři, potvrzení poskytovatele, jiném dokumentu smlouvy či později při vzájemné komunikaci.

6.8 Pouze v případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, bude objednatel oprávněn vrátit fakturu poskytovateli, a to do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení objednateli. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené faktury.

6.9 Bankovní poplatky objednatele spojené s platbami poskytovateli hradí objednatel. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí smluvní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.

6.10 Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části smluvní ceny z důvodu vad služeb nebo jiných tvrzených nároků objednatele vůči poskytovateli.

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených těmito VOP a smlouvou. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených smlouvou a dále v případech stanovených občanským zákoníkem. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

(i) objednatel bude v prodlení s úhradou části smluvní ceny po dobu specifikovanou v odst. 6.6 bod (iii) těchto VOP;

(ii) ze strany objednatele nedojde k poskytnutí součinnosti k dodání služby;

(iii) na objednatele byl v rámci insolvenčního řízení vyhlášen úpadek, byl vůči němu vyhlášen konkurs, povolena reorganizace či oddlužení nebo byl proti němu zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, nebo vstoupil do likvidace, nebo byl jmenován správce nad částí jeho podniku či majetku;

(iv) objednatel provedl zápočet své pohledávky proti pohledávce poskytovatele v rozporu s těmito VOP;

(v) objednatel postoupil třetí osobě smlouvu či její část, své právo, závazek či zájem vyplývající ze smlouvy nebo těchto VOP v rozporu s těmito VOP;

(vi) dojde-li k jinému porušení povinností objednatele dle smlouvy či VOP a objednatel toto porušení povinností nenapraví ani v dodatečné lhůtě tří (3) dnů od doručení výzvy poskytovatele k nápravě;

(vii) stanoví-li tak tyto VOP.

7.2 Vznikne-li smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, může tak tato smluvní strana učinit ve vztahu k celé smlouvě nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li smluvní strana, že odstupuje od části smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé smlouvy.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno příslušné smluvní straně.

7.4 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy však nezanikají:

(i) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy;

(ii) nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, dle smlouvy;

(iii) peněžité pohledávky poskytovatele za objednatelem vzniklé na základě či v souvislosti se smlouvou;

(iv) ujednání o volbě práva a řešení sporů;

(v) ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od smlouvy, zejména tento článek 7 VOP;

(vi) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení smlouvy.

7.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu VOP a jednotlivých plánů služeb včetně změny smluvní ceny v celém rozsahu (dále jen „změna služby“), a to jednostranně bez předchozího upozornění. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli takovou změnu elektronickou poštou nebo zprávou na hlavní straně administrace.

7.6 Změna služby, včetně změn těchto VOP, nabyde účinnosti a závaznosti od data stanoveného poskytovatelem, nejdříve od odeslání oznámení o změně služby objednateli nebo zveřejnění zprávy na hlavní straně administrace.

7.7 Pokud objednatel nebude souhlasit se změnou služby, včetně změn VOP, má právo ukončit smlouvu výpovědí, a to ve lhůtě 14 dnů od účinnosti změny služby. Smlouva končí uplynutí výpovědní doby 1 měsíc, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi objednatele poskytovateli. V případě, že objednatel takto neukončí smluvní vztah platí, že změny služby akceptuje.

7.9 Jednotlivá ustanovení smlouvy a těchto VOP jsou navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení smlouvy nebo těchto VOP bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným dle rozhodného práva, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy ani těchto VOP. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná ustanovení smlouvy a těchto VOP nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či neprosaditelným ustanovením.

7.10 Pokud pro konkrétní situaci nestanoví smlouva jinak, objednatel nesmí provádět zápočty svých pohledávek proti pohledávkám poskytovatele z jiných smluvních vztahů, než je smlouva. Zápočty v rámci smluvního vztahu založeného smlouvou smí objednatel provádět pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

7.11 Objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení ze strany poskytovatele postoupit třetí osobě smlouvu ani žádnou její část, ani žádné své právo, závazek či zájem vyplývající ze smlouvy a/nebo těchto VOP.

7.12 Nestanoví-li smlouva jinak, budou smluvní strany s veškerými dokumenty, daty a jinými informacemi získanými od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním smlouvy zacházet jako s důvěrnými informacemi (dále jen „důvěrné informace“). Bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany nesmí být důvěrné informace přijímající smluvní stranou poskytnuty třetím osobám. Závazek ochrany důvěrných informací se nevztahuje na subdodavatele poskytovatele a dále správní či jiné veřejnoprávní orgány či autority v případě, kdy vykonávají zákonem stanovený kontrolní či jiný dohled podle příslušných právních předpisů. Závazek ochrany důvěrných informací se dále nevztahuje na informace, které

(i) byly nebo se po zpřístupnění staly veřejnými bez přičinění přijímající smluvní strany,

(ii) byly prokazatelně přijímající smluvní straně známy v okamžiku jejich zpřístupnění poskytující smluvní stranou a přijímající smluvní strana s nimi byla oprávněna volně disponovat,

(iii) přijímající smluvní strana získala zákonným způsobem od třetí osoby, která nebyla vázána závazkem ochrany důvěrných informací,

(iv) tvoří běžný rozsah obchodních referencí dodavatele.

7.13 Dokumentace předaná v souladu s dodávkou služeb zůstává před i po splnění smlouvy duševním vlastnictvím poskytovatele. Objednatel je oprávněn využívat dokumentaci výhradně pro svoje vlastní potřeby k zajištění obsluhy a údržby služeb a svého internetového obchodu. Objednatel se zavazuje, že předanou dokumentaci nebude bez souhlasu poskytovatele kopírovat či jinak reprodukovat, stejně tak ji nebude předávat či dávat ve známost třetím osobám.

7.13 Nestanoví-li smlouva jinak, poskytovatel se stane výhradním vlastníkem veškerých práv k duševnímu vlastnictví, která vzniknou v souvislosti s plněním povinností poskytovatele dle smlouvy.

7.14 Pokud se na vývoji služeb či systému poskytovatele bude aktivně podílet objednatel, náleží poskytovateli všechna práva k duševnímu vlastnictví vzniklému při vývoji služeb či systému poskytovatele.

7.15 Veškerá úhrnná předvídatelná škoda, jež může objednateli vzniknout v jednom kalendářním roce při plnění smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností poskytovatele, může činit nejvýše pět procent (5 %) smluvní ceny bez DPH za příslušný kalendářní rok, a proto se smluvní strany dohodly, že odpovědnost poskytovatele vůči objednateli za jakékoli přímé či nepřímé škody, včetně všech smluvních pokut nesmí překročit pět procent (5 %) smluvní ceny bez DPH za příslušný kalendářní rok.

7.16 Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající, stejně forma a způsob uzavření smlouvy včetně jejích změn se řídí právem České republiky. Místně příslušným soudem pro rozhodování sporů vzniklých mezi poskytovatelem a objednatelem ze smlouvy sjednávají smluvní strany Okresní soud Plzeň-město, jsou-li podle právního řádu České republiky v prvním stupni k rozhodování daného sporu věcně příslušné okresní soudy, případně Krajský soud v Plzni, jsou-li podle právního řádu České republiky v prvním stupni k rozhodování daného sporu věcně příslušné soudy krajské.

7.17 Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté ve smlouvě či v těchto VOP nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy ve smlouvě či v těchto VOP. Výslovně platí, že smlouva společně s VOP nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru, závazky, plány, programy, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a veškeré další dokumenty týkající se dodávek služeb mezi objednatelem a poskytovatelem, příp. Janem Zárubou, IČO: 639 82 501, se sídlem Kosmonautů 1236, 386 01 Strakonice, Česká republika, a/nebo Jakubem Jirsou, IČO: 748 55 581, se sídlem Podolská 43, 387 31 Radomyšl, Česká republika, které byly předmětem úvah či jednání smluvních stran a/nebo platně a účinně sjednány před uzavřením příslušné smlouvy.

7.18 Obchodní podmínky objednatele jsou pro smluvní vztahy založené smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy poskytovatel vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek objednatele.

 

Tyto smluvní podmínky jsou platné ode dne 1.11.2017.

 

Předchozí znění obchodních podmínek naleznete na odkazech níže:

Chcete funkční e-shop? Vyzkoušejte nás!NA 30 DNÍ ZDARMA A BEZ ZÁVAZKU.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů
Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)

Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.

vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout.

Statistické

Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.

Statistické cookies používáme k vyhodnocování výkonu našeho webu a reklamních kampaní. Pomocí cookies určujeme počet návštěv, zdroje návštěvnosti a chování zákazníků na našem webu - např. informace o tom, co na webu hledáte a které informace jsou pro vás nejdůležitější. Na základě těchto dat můžeme provádět optimalizaci webu a vylepšovat naše služby.

Marketingové

Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.