VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB WWW.JZSHOP.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,VOP“) upravují vztah mezi poskytovatelem a objednatelem při poskytování služeb pronájmu řešení elektronických obchodů (e-shopů) a souvisejících služeb.

1.2. Objednatel vyjadřuje svůj souhlas se zněním VOP a v plném rozsahu je akceptuje okamžikem odeslání objednávky ostré verze e-shopu skrze objednávkový formulář z administrace e-shopu.

1.3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

1.4. Aktuální znění těchto VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele http://www.jzshop.cz/obchodni-podminky.

1.5 Vymezení základních pojmů:

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká splněním níže uvedených podmínek:

2.2 Smlouva vstupuje v platnost dnem uhrazení výzvy k úhradě, zálohové faktury nebo faktury vystavené poskytovatelem na pronájem elektronického obchodu.

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1 Poskytovatel je povinen provádět neustálý dohled nezbytný ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných pro řádný chod služby, které jsou však plánované a ohlášené. O přerušení služby poskytovatel informuje objednatele umístěním krátké zprávy v administraci e-shopu.

3.2 Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné poskytovatelem, která je v součtu za kalendářní měsíc delší než 24 hodin, odpovídá poskytovatel za škodu do výše poměru částky zaplacené objednatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v následujícím vyúčtování služeb. Do těchto výpadků nejsou zahrnuty nutné odstávky vzhledem k aktualizaci či potřebným zásahům nutných k řádnému fungování služby, které jsou předem ohlášeny v administraci e-shopu..

3.3 V případě, že poskytovatel zjistí nebo má důvodné podezření z podvodného jednání objednatele vůči svým zákazníkům, má právo službu dočasně pozastavit nebo zcela zrušit bez nároku na vrácení předplatného dané služby.

3.4. Poskytovatel je výhradním vlastníkem zdrojových kódů elektronického obchodu, na který se vztahují autorská práva dle zákonu.

3.5 Poskytovatel neodpovídá za obsah uvedený na webových stránkách objednatele a za správnost či pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Poskytovatel není povinen provádět kontrolu údajů objednatele ani zboží či služeb nabízených na e-shopu objednatele. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za činnosti či uváděné informace objednatele.

3.6 Poskytovatel neodpovídá za programové chyby a případné škody, které vzniknou vložením vlastních kódu do aplikace objednatelem nebo jsou instalovány ze strany objednatele.

3.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo k přístupu osobních údajů zákazníků a jejich změny, související se správným chodem obchodu. Zároveň se zavazuje za nezneužití těchto údajů třetím stranám.
Poskytovatel se zavazuje zachovat obchodní tajemství svěřené objednatelem ve věci již realizovaných i plánovaných obchodních záměrů, vůči třetím stranám.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1 Objednatel se zavazuje platit smluvenou částku v řádných termínech. V případě nedodržení určených termínů, poskytovatel upozorní klienta a vyzve k uhrazení dlužné částky. V případě neuhrazení dlužné částky si poskytovatel vyhrazuje právo k pozastavení obchodu a to do doby uhrazení dlužné částky. Obchod může poskytovatel pozastavit kdykoli po uplynutí řádného termínu splatnosti.

4.2 Objednatel se zavazuje k dodržování autorských práv v souladu s platným zákonem České republiky spojené s provozováním obchodu.

4.3 Objednatel odpovídá za veškerý obsah a data zveřejněná na e-shopu objednatele a umístěná na serveru poskytovatele. Objednatel se zavazuje nevyužívat službu pro šíření obsahu v rozporu s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy.

4.4 Objednatel není oprávněn využívání e-mailové schránky poskytované službou jzshop.cz, která je součástí dodávky elektronického obchodu, k šíření SPAMu nebo podvodných e-mailů, které by příjemce obtěžovali.

4.5 Objednatel se zavazuje nevyužívat služby poskytované jzshop.cz takovým způsobem, který by vedl k porušením práv poskytovatele nebo měl za následek znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání serveru této služby.

4.6 Objednatel souhlasí s umístěním odkazu v patičce svého e-shopu na webové stránky poskytovatele ve znění “Vytvořil JZShop.cz | Tvorba a pronájem eshopů”. Odstranění tohoto odkazu je možné na vyžádání za podmínek určené poskytovatelem a pouze v grafické šabloně na míru.

4.7 Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o případných poruchách či výpadcích služby a to na email podpora@jzstudio.cz.

4.8 Objednatel uhrazením zálohové faktury, výzvy k úhradě nebo faktury dává souhlas s tím, že si řádně vyzkoušel administraci testovací verze e-shopu a je obeznámen se všemi funkcemi e-shopu a možnostmi nastavení, které aplikace jzshop.cz nabízí. Po zakoupení ostré verze objednatel nemá právo na reklamaci funkcí aplikace a dožadovat se okamžité nápravy v případě, že objednatel vyžaduje funkce, které aplikace nenabízí.

4.9 Objednatel může požádat poskytovatele o registraci doménového jména 2. řádu. Objednatel pro tyto účely poskytne poskytovateli potřebné a pravdivé údaje. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s cenou registračního poplatku před objednáním domény a souhlasí hradit poskytovateli registrační poplatky spojené s provozem domény.

4.10 Objednatel je povinen chránit přihlašovací údaje před zneužitím 3. stranou, a to zejména do administrace aplikace a do jednotlivých emailových schránek. Z tohoto důvodu je objednatel povinen zvolit dostatečně silná hesla. Za škodu způsobenou odcizením přihlašovacích údajů poskytovatel neodpovídá.

4.11 Objednatel je povinen dodržovat zákon na ochranu osobních údajů zákazníků. Osobní údaje zákazníků nesmí poskytovat třetím stranám.

4.12 Objednatel není oprávněn provádět jakékoliv změny zdrojového kódy, jejich kopírování, analýzu, nesmí přistupovat ke zdrojovému kódu ani ho zpřístuňovat 3. osobám.

4.13 Objednatel není oprávněn kopírovat či jakkoliv rozmnožovat dodanou službu, pronajímat ani propůjčovat 3. osobám bez výslovného souhlasu poskytovatele.

4.14 Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek poskytovatelem spojených s provozováním služby www.jzshop.cz. Ze zasílání nabídek se objednatel může kdykoliv odhlásit.

5. DOBA PLATNOSTI VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

5.1 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tyto VOP platí na dobu neurčitou.

6. ZPŮSOB ÚHRADY SLUŽEB

6.1 Provoz služby je možné sjednat na délku 1 měsíc, 3 měsíce nebo 12 měsíců, přičemž služba se automaticky prodlužuje, dokud objednatel výslovně nepožádá o zrušení služby výpovědí. Výpověď lze zaslat poskytovateli elektronicky e-mailem nejpozději 14 dní před uplynutí období sjednané služby.

6.2 Úhrada za provoz služby je hrazena objednatelem na základě výzvy k úhradě, která je zaslána na e-mail objednatele 14 dní před uplynutím období sjednané služby.

6.3 Po uhrazení výzvy k úhradě je objednateli vystaven daňový doklad, který je zaslán elektronickou poštou.

6.4 V případě, že objednatel neuhradí výzvu k úhradě ve stanoveném termínu, bude objednateli zaslána opakovaná výzva k úhradě s varováním o možné deaktivaci služby.

6.5 Neuhrazením opakované výzvy k úhradě má poskytovatel právo na omezení či pozastavení objednané služby do doby uhrazení, nejdéle však 30 dnů od uplynutí období sjednané a uhrazené služby. Po uplynutí lhůty 30 dnů si poskytovatel vyhrazuje právo na odstranění veškerých dat spojených s provozováním služby objednatele a to bez nároku na jejich obnovení. Neuhrazením objednané služby déle jak 30 dní může poskytovatel ukončit smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem.

6.6 Objednatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů, výzev k úhradě a zálohových faktur výhradně elektronicky a to na e-mail udaným objednavatelem.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu VOP a to bez předchozího upozornění. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli změnu ve smluvních podmínkách a to elektronickou poštou nebo zprávou na hlavní straně administrace.

7.2 Změny ve VOP nabudou účinnosti a závaznosti od data stanoveného poskytovatelem.

7.3 Pokud objednatel nebude souhlasit s novým zněním VOP, má právo ukončit spolupráci a to ve lhůtě 2 měsíců od oznámení.

7.4 V případě, že objednatel neukončí smluvní vztah ve smyslu odst. 7.3 platí, že změny smluvních podmínek akceptuje.

 

Tyto smluvní podmínky jsou platné ode dne 18.10.2016.

Chcete funkční e-shop? Vyzkoušejte nás!NA 30 DNÍ ZDARMA A BEZ ZÁVAZKU.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů
Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)

Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.

vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout.

Statistické

Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.

Statistické cookies používáme k vyhodnocování výkonu našeho webu a reklamních kampaní. Pomocí cookies určujeme počet návštěv, zdroje návštěvnosti a chování zákazníků na našem webu - např. informace o tom, co na webu hledáte a které informace jsou pro vás nejdůležitější. Na základě těchto dat můžeme provádět optimalizaci webu a vylepšovat naše služby.

Marketingové

Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.